யார்?
[யார்?]
பிரதான வளவாளர்கள்

இவ் இணையச் சிறப்புத் திரைப்படப் பயிற்சிப் பட்டறையில் ஒவ்வொரு கிழமையும் ஈழத்து, இந்திய அல்லது சர்வதேசத் திரைப்பட ஆளுமைகள் சிறப்பு வளவாளர்களாகக் கலந்து பயிற்றுவிப்பர்.

பட்டறை ஆரம்பமாவதற்கு இன்னும்

கருத்துக்கள்
[கருத்துக்கள்]
எமது கலைஞர்கள்

பட்டறை பற்றிய எமது கலைஞர்களின் கருத்துக்கள்